Livscykelanalys

Generera värde genom livscykelanalys

Livscykelanalys är en metod för att ta reda på miljöpåverkan av en produkt eller en tjänst. Metoden kategoriserar livscykeln i olika moduler, vilket gör att en bedömning kan göras inom förutbestämda gränser, i enlighet med ISO 14040.

Resultatet av en livscykelanalys är det enskilt mest grundläggande beslutsunderlaget som krävs för alla miljöstrategier. Att mäta miljöpåverkan genom livscykelanalys möjliggör ny innovation, hållbar produktutveckling och marknadsföringsvärde.

Oavsett bransch, produkt eller tjänst, EANDO har expertisen inom orådet livscykelanalys för att hjälpa dig. Utifrån data har vi möjligheternaatt ge dig en fullständig överblick och kontroll – och vid behov har vi kompetensen att förbättra miljöpåverkan av din produkt eller tjänst som skapar värde för både din affär och planeten.

 

Nadeen Hassan

Ansvarig för LCA - Hållbarhetsspecialist

Fördjupad kunskap inom LCA och specialist inom energi och design av miljöbyggnader.

 

LCA

Beskrivning av en livscykelanalys

Livscykeln täcker allt från utvinning av råvaror (uppströms) till produktion (kärnan) till demontering och sluthantering (nedströms). Den kan delas upp (baserat på ISO 14025) i fyra olika moduler A-D enligt följande: A1-3 Produktfas, A4-5 Installationsfas, B1-7 Användningsfas, C1-4 Efter konsumentledfas och D Fördelar och laster utanför systemgränsen.

Inledningsvis av en analys sätts omfattningen vanligtvis först, och de vanligaste är antingen Cradle to Gate (A1-3), Cradle to Grave (A1-C4) och Cradle to Cradle (A1-D).

För att göra en livscykelanalys sätts målen och omfattningen inledningsvis. Beroende på de beslut som fattas kan systemgränserna bestämmas. Systemgränsen kan beskrivas som en ram, allt inuti ramen kommer att ingå i analysen och saker som är utanför ramen kommer att exkluderas.

Efter att gränserna har satts kan relevanta parametrar identifieras. I processen följer kartläggning av processer och insamling av information. Ju högre datakvalitet, vilket betyder vetenskapligt baserade specifika data, desto mer relevant och korrekt blir resultatet (mer om datakvalitet längre ner). Med allt under kontroll kan modelleringen av livscykeln utföras. Resultatet som beräknas kan sedan analyseras.

Slutligen bör det sägas att en analys endast är legitim när metoden beskrivs i sin helhet i en associerad rapport, och det rekommenderas att rapporten verifieras av tredje part.

 

Förenklad beskrivning av processen för livscykelanalys

1. Definiera mål och omfattning
Bestäm vad du vill använda livscykelanalysen till: Vilka frågor ska den svara på? Hur omfattande ska den vara? Vad ska resultaten användas till? Vilka krav ställs på datakvalitet?

2. Inventarie
En inventering görs av de resurser (energi och material) som används under livscykeln (en så kallad resurssamling) och vilka utsläpp de genererar.

3. Analysera miljöpåverkan

I detta steg är utsläpp och användning av resurser relaterade till olika miljöproblem. Exempelvis kan koldioxidutsläpp från betongproduktion relateras till klimatförändringar.

4. Tolkning av resultatet

Här sätts resultatsiffrorna i perspektiv och presenteras så att de frågor LCA tänkte undersöka får sina svar.

 

Betydelsen av hög datakvalitet

Datakvalitetskraven för en livscykelbedömning beror på vad den ska användas till. De kvalitetskrav du ställer måste också rapporteras av den person som utför livscykelanalys. Men dessa krav ser olika ut beroende på syftet med det. Det är därför viktigt att du inledningsvis anger syftet och därmed bestämmer vilken datakvalitet som krävs. Ju mer specifik och omfattande data som produceras, desto bättre resultat kan återspegla dess faktiska miljöpåverkan. Om du vill veta mer om vikten av hög datakvalitet, vänligen kontakta oss.

 

Adress

Tåstrupsgatan 2,
262 32 Ängelholm

Ring oss idag

+46 431 70 70 7

Maila oss